WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU STATKAMI „CZARNA PERŁA” I „LEW”

 

1. Niniejsze Warunki Przewozu Pasażerów i ich Bagażu stanowią integralną część umów przewozu pasażerów i ich bagażu zawieranych pomiędzy Darkris Travel S.C. i Ustka Tour S.C. , jako przewoźnikami a pasażerami. Warunki określają prawa i obowiązki stron Umowy, której dowodem zawarcia jest otrzymany bilet, paragon lub faktura VAT , zwane dalej „Bilet”. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia biletu, paragonu lub faktury VAT przez pasażera.

2. Przewoźnik zobowiązuje się dokonać za Opłatą Przewozu Pasażera i jego Bagażu. Wysokość opłat określa cennik, każdorazowo aktualny w dniu zakupu „Biletu”. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany cennika i rozkładu rejsów bez wcześniejszego uprzedzenia.

3. „Bilet” jest wydawany Pasażerowi po uiszczeniu opłaty. ”Bilet” powinien być zachowany przez Pasażera przez cały czas przewozu. Przez  nabycie lub przyjęcie „Biletu”  Pasażer oświadcza, że zapoznał się z warunkami i je akceptuje.

4. Osoba, która odbywa podróż bez „Biletu”, jest zobowiązana uiścić podwójną Opłatę za odbytą podróż. Pasażer, przystępując do skorzystania z przewozu bez „Biletu”, oświadcza, że zapoznał się z Warunkami i je akceptuje.

5. Pasażerowie obowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy na Statku nie pozostawili jakichkolwiek rzeczy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pozostawionych przez Pasażera rzeczy.

6. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Pasażera oraz za szkody na Jego Bagażu na zasadach określonych w Kodeksie Morskim ( DzU Nr 138/2001 poz. 1545 ). Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona zgodnie z art. 181 i 182 Kodeksu Morskiego oraz art. 6, 7 i 8 Konwencji Ateńskiej do wysokości limitów 46 666 SDR/ osobę i 833 SDR /bagaż.

7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnione odejście lub przybicie Statku, odwołanie rejsu lub zawinięcie do portów innych niż zaplanowane jeżeli powstały one z przyczyn niezależnych od niego lub Siły Wyższej.

8. Przez Siłę Wyższą rozumie się: zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nie dające się przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia, a także wszelkie zakłócenia porządku publicznego uniemożliwiające należyte wykonanie umowy, w tym: rozruchy, blokady, imprezy organizowane przez miasto, które wpływają na ruch statków, strajk oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według doświadczenia przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub statku oraz awarie techniczne inne niż powstałe na skutek  zderzenia lub napłynięcia.

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem lub po zejściu ze statku. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w bagażu, które powstały przed wniesieniem na pokład albo po wyładowaniu ze Statku. Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie statku lub na terenie używanym przez Pzewoźnika.

10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom i towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. W szczególności statek może, w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez przewoźnika lub kapitana, zawijać do wszystkich portów z pilotem lub bez, holować, ratować mienie lub życie na morzu, schodzić z wyznaczonej trasy lub zawracać, przedłużać lub skracać postoje, postępować według zarządzeń władz miejsca postoju dotyczących ruchu statków i pasażerów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo podstawienia Statków zastępczych, zmiany miejsca lub daty odpłynięcia lub przypłynięcia Statku do celu podróży, czy też nawet odwołania podróży. Pasażerowi nie przysługuje w takich przypadkach prawo do odszkodowania oraz do zwrotu wydatków spowodowanych tu opisanymi okolicznościami, ani też prawo do domagania się odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia podróży.

11. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Przewoźnika o zaistniałym wypadku. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie wobec przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu 15 dni od zejścia ze statku. Domniemywa się, że Pasażer, który nie dopełnił tych obowiązków ukończył podróż zdrów i cały.

12. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest obowiązany do pokrycia kosztów lub usunięcia ewentualnych szkód.

13. Pasażer obowiązany jest w trakcie przewozu bezwzględnie stosować się do warunków, przepisów porządkowych obowiązujących na statku oraz poleceń kapitana statku i jego załogi. Jeżeli Pasażer narusza warunki, przepisy porządkowe obowiązujące na statku lub polecenia kapitana statku albo załogi, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, przewoźnik upoważniony jest do odmowy wykonania Przewozu lub do odmowy wstępu na pokład Statku. W przypadku gdy Pasażer znajduje się na pokładzie, przewoźnik ma prawo wezwać odpowiednie Służby Porządkowe.

Kup bilet